+421 (0)905 462 041 obchod@grizzly.pro

SPECTRA INFINITY

The most inovative disinfection system on the market designed for hospitals, the military and other professional applications.
The uniqueness of the device lies in the 3 most effective ways of chemical-free disinfection of surfaces, entire spaces and air.
Thanks to the powerful core, it is possible to activate the disinfection process by using ozone.
The powerful core can generate up to 80,000 mg of ozone per hour and, with the help of a built-in fan with an output of 1,320 m3 / h, ensures the penetration of ozone into all parts of the area, entire room, all surfaces, textiles, underside of the furniture etc…
This combination of germicidal radiation and ozone is the only real disinfection method that can be described as shadowless disinfection.

The device is designed for very fast and efficient disinfection of the entire space and this is ensured by UVC lamps with a high output of 1,760 W.

These UVC lamps are located around the entire perimeter of the device, which ensures disinfection in all directions at a 360 ° angle.

SPECTRA infinity is equipped with safety sensors that deactivate the external UVC tubes  in case of motion detection.

During the presence of people, the device can be switched to the closed germicidal radiator mode.

SPECTRA infinity provides health protection in the workplace even during the presence of people, thanks to which the device can be used during the entire work operation.

Automatic time calculation for disinfection (with LiDAR)

The whole device is easy to transfer from space to space thanks to a mobile chassis with wheels.

The entire construction of the device is made of high quality stainless steel AISI 304

SPECTRA infinity is controlled by the supplied tablet. The application is user friendly and offers full control during the disinfection process, as well as history of the users and processes in the past. The application will alert the user in case of any malifunction of the device.

Spectra Infinity is high-performance mobile disinfection system designed for professional use.

1. Technology - open germicidal radiator with a power of 1,760 W (360 ° radiation)
2. Technology - closed germicidal radiator with a capacity of 440W with a fan with a capacity of 1,320 m3 / h
3. Ozone generator with an output of 80,000 mg per hour with a fan with an output of 1,320 m3 / h

The device can disinfect the desired area with germicidal radiation in a very short time. If there are many obstacles in the room that would create shadows, it is possible to activate an additional mode of ozone disinfection and thus complete disinfection of the entire room, all surfaces, textiles, underside of the furniture etc. During the presence of people, the device can be switched to the air flow germicidal mode and thus ensure a safe environment for all persons in the room. The device is equipped with safety sensors that deactivate the external UVC tubes in case of motion detection.

Control of the device is ensured by the supplied tablet. The application offers multiple functions, time settings and controle mode. Several devices can also be controlled centrally from one place.

The whole device is made of high quality stainless steel AISI 304.
The appliance can be easily moved thanks to the mobile wheels, which can be locked to block movement.

PARAMETERS:

Open UVC system:
Germicidal power of an open UVC emitter: 1760W
Type of fluorescent lamps used: Philips PL-L 55 2G11 or OSRAM HNS 55 2G11
Number of lamps for open UVC emitter: 32
High quality ballasts for lamp life up to 20,000 hours

Air flow UVC system:
Germicidal power of internal UVC emitter: 440W
Type of fluorescent lamps used: Philips PL-L 55 2G11 or OSRAM HNS 55 2G11
Number of pieces for open UVC emitter: 8
High quality ballasts for lamp life up to 20,000 hours
Fan: SPAL with a capacity of 1,320 m3 / h (58dB) with speed regulation

OZONE disinfection system (99.9% elimination of shadows compared to UVC)
Ozone generator power: 80.000mg / h (80g / h)
Number of ceramic ozone plates: 16
Lifespan: approx. 8,000 hours
Fan: SPAL with a capacity of 1,320 m3 / h (58dB)

Supply voltage: 230V / 50Hz
IP: 20
Type of control: Using the supplied tablet
Security: 4x PIR sensor for 360 ° motion sensing
(in case of motion detection, deactivates UVC tubes )
Maximum combined power of germicidal radiation: 2200W
Radiation wavelength: 253.7 nM
Beam angle: 360 °
Weight: 76 kg
Device height 185cm, base diameter 50cm
Device type: Mobile with braked wheels
Acoustic and optical signaling of ongoing disinfection
Color signaling of active disinfection mode
Safety siren noise: 58dB / siren deactivation option.
Built-in digital ozone senzor
Suitable for spaces up to 200 square meters
Material: Stainless steel AISI 304

Slovensky

Najmodernejší dezinfekčný systém na trhu určený pre nemocnice, armádu a iné profesionálne nasadenia.

Jedinečnosť zariadenia spočíva v 3 najúčinnejších spôsoboch bezchemickej dezinfekcie povrchov, celých priestorov a vzduchu.

Vďaka výkonnému jadru je možne aktivovať proces dezinfekcie pomocou ozónu.

Výkonné jadro dokáže generovať až 80.000mg ozónu za hodinu a pomocou vstavaného ventilátora o výkone 1.320 m3/h zabezpečí preniknutie ozónu do všetkých častí priestoru aj tam, kde bežné germicídne žiarenie nedopadne.

Táto kombinácia germicídneho žiarenia a ozónu je jedinou skutočnou dezinfekčnou metódou, ktorú možnu označiť za beztieňovú dezinfekciu.

Zariadenie je určené na veľmi rýchlu a účinnú dezinfekciu celého priestoru a to je zabezpečené pomocou UVC žiariviek o vysokom výkone 1.760W.

Tieto UVC žiarivky sú umiestnené po celom obvode zariadenia, čo zabezpečuje dezinfekciu vo všetkých smeroch v 360° uhle.

SPECTRA infinity je vybavené bezpečnostnými senzormi , ktoré v prípade detekcie pohybu deaktivujú vonkajšie UVC trubice na požadovaný čas.

Počas prítomnosti ľudí je zariadenie možné zapnúť do režimu uzavretého germicídneho žiariča.

SPECTRA infinity poskytuje ochranu zdravia na pracovisku aj počas prítomnosti ľudí, vďaka čomu je možné prístroj využívať počas celej pracovnej prevádzky.

Výkonné jadro disponuje s UVC výkonom 440W a s ventilátorom o výkone 1.320 m3/h

Celé zariadenie je jednoduché prenášať z priestoru do priestoru vďaka mobilnému podvozku s kolieskami.

Celá konštrukcia zariadenia je vyrobená s vysokokvalitnej nerezovej ocele AISI 304

SPECTRA infinity je ovládaná pomocou dodávaného tabletu, kde máte možnosť jednoduchými krokmi spustiť ľubovoľný režim dezinfekcie na požadovaný čas.

 

 

Vysokovýkonný mobilný dezinfekčný systém určený pre profesionálne použitie.

SPECTRA infinity je profesionálny zariadenie, ktoré kombinuje 3 technológie.

  1. Technológia – otvorený germicídny žiarič o výkone 1.760 W  (360° vyžarovanie)
  2. Technológia – uzavretý germicídny žiarič o výkone 440W s ventilátorom o výkone 1.320 m3/h
  3. Generátor ozónu o výkone 80.000mg za hodinu s ventilátorom o výkone 1.320 m3/h

 

Zariadenie dokáže vo veľmi krátkom čase vydezinfikovať  celý priestor pomocou germicídneho žiarenia.

V prípade ak sa v priestore nachádza veľa prekážok, ktoré by vytvárali tiene je možné aktivovať dodatočný režim dezinfekcie ozónom a tým prebehne kompletná dezinfekcia celého priestoru.

Počas prítomnosti ľudí je zariadenie možné zapnúť do režimu uzavretého germicídneho žiariča a tým zabezpečiť bezpečné prostredie všetkých osôb nachádzajúcich sa v priestore.

Zariadenie je vybavené bezpečnostnými senzormi , ktoré v prípade detekcie pohybu deaktivujú vonkajšie UVC trubice na požadovaný čas.  Ak systém nebude po tomto čase detekovať pohyb opäť sa aktivuje.

Ovládanie zariadenia je zabezpečené pomocou dodávaného tabletu.

Zariadenie dokáže vypočítať samo potrebný čas na dezinfekciu UVC žiarením vďaka laserovému modulu infinity na vrchu zariadenia.

Viete si zapnúť ľubovoľný režim alebo aj ich kombináciu.

Vďaka aplikácii si viete nastaviť aj ľubovoľný čas zapnutia a vypnutia.

Viacero zariadení je možné ovládať aj centrálne z jedného miesta.

Celé zariadenie je vyrobené s vysokokvalitnej nerezovej ocele AISI 304.

Zariadenie je možné jednoducho presúvať vďaka mobilným kolieskam, ktoré je možnosť zaistiť pre zablokovanie pohybu.

 

 

 

PARAMETRE:

 

Otvorený UVC systém:

Germicídny výkon otvoreného UVC  žiariča :  1760W

Typ použitých žiariviek : Philips PL-L 55 2G11 alebo OSRAM HNS 55 2G11

Počet kusov pre otvorený UVC žiarič : 32

Vysokokvalitné predradníky pre životnosť žiariviek do 20.000h

 

Uzatvorený UVC systém:

Germicídny výkon vnútorného uzavretého UVC  žiariča :  440W

Typ použitých žiariviek : Philips PL-L 55 2G11 alebo OSRAM HNS 55 2G11

Počet kusov pre otvorený UVC žiarič : 8

Vysokokvalitné predradníky pre životnosť žiariviek do 20.000h

Ventiláror : SPAL s výkonom 1.320m3/h

 

Dezinfekčný systém OZONE (99,9% eliminácia tieňov oproti UVC)

Výkon generátora ozónu : 80.000mg/h  (80g/h)

Počet keramických ozónových platničiek : 16

Životnosť : cca 8.000hodín

Ventiláror : SPAL s výkonom 1.320m3/h

 

 

Napájacie napätie : 230V / 50Hz

IP: 20

 

Typ ovládania : Pomocou dodávané tabletu

Bezpečnosť :  4x PIR senzor pre 360°snímanie pohybu

(v prípade detekcie pohybu deaktivuje UVC trubice na 2 minúty alebo viac podľa želania klienta)

Maximálny spoločný výkon germicídneho žiarenia: 2200W

Vlnová dĺžka žiarenia: 253,7nM

Vyžarovací uhol:  360°

Hmotnosť :  76 kg

Výška zariadenia 181cm , priemer podstavca 50cm

Typ zariadenia: Mobilné s brzdenými kolieskami

Akustická a optická signalizácia prebiehajúcej dezinfekcie

Farebná signalizácia aktívneho módu dezinfekcie

Hlučnosť bezpečnostnej sirény: 98dB  / možnosť deaktivácie sirény.

Vstavaný digitálny merač prevádzkových hodín UVC trubíc

Vhodné pre priestory do 200m2

Materiál: Nerezová oceľ AISI 304

Magyarul

A piacon a legmodernebb fertőtlenítő rendszer, amely kórházi, katonai és egyéb szakmai ágazatban alkalmazható.
A készülék egyedisége a felületek, teljes terek és a levegő vegyszermentes fertőtlenítésének 3 leghatékonyabb módjában rejlik.
Az erőteljes magnak köszönhetően aktiválható az ózon segítségével történő fertőtlenítési folyamat.

Az erős mag óránként akár 80 000 mg ózont képes előállítani, és egy beépített 1.320 m3/h teljesítményű ventilátor segítségével biztosítja az ózon behatolását a tér minden részébe.
A csíraölő sugárzás és az ózon ezen kombinációja az egyetlen igazi fertőtlenítési módszer, amelyet árnyék nélküli fertőtlenítésként lehet leírni.

A készüléket az egész tér nagyon gyors és hatékony fertőtlenítésére tervezték, és ezt nagy, 1.760 W teljesítményű UVC lámpák biztosítják.

Ezeket az UVC lámpákat a készülék teljes kerületén vannak elhelyezve, ami 360 °-os szögben biztosítja a fertőtlenítést minden irányba.

A SPECTRA infinity biztonsági érzékelőkkel van felszerelve, amelyek mozgásérzékelés esetén a kívánt időtartamra deaktiválják a külső UVC-csöveket.

Emberi jelenlét alatt a készülék zárt UVC módba kapcsolható.

A SPECTRA infinity az emberek jelenléte alatt is egészségvédelmet nyújt a munkahelyen, ennek köszönhetően a készülék az egész munkaidő alatt használható.

Az erős mag 440W UVC-sugárzással és 1.320 m3 / h teljesítményű ventilátorral van ellátva.

A fertőtlenítéshez szükséges idő
automatikus kiszámítása az infinity
lézermodulnak köszönhető.

A kerekekkel ellátott mobil alváznak köszönhetően az egész készülék könnyen átvihető az egyik térből a másik térbe.

A készülék teljes szerkezete kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült AISI 304
A SPECTRA infinity-t a mellékelt tablet vezérli, amely egyszerű lépések segítségével bármilyen fertőtlenítési módot indíthat el a kívánt ideig.

Készülék specifikáció:
Professzionális használatra tervezett nagy teljesítményű mobil fertőtlenítő rendszer.

A SPECTRA infinity egy professzionális eszköz, amely 3 technológiát ötvöz :

1. Technológia – nyitott csíraölő készülék 1760 W teljesítménnyel (360 °-os sugárzást biztosít)
2. Technológia – 440 W teljesítményű zárt csíraölő készülék amely 1320 m3 / h teljesítményű ventilátorral van ellátva
3. Technológia – ózongenerátor, amely 80 000 mg/h-t produkál

A készülék nagyon rövid idő alatt bebiztosítja az egész terület fertőtlenítését UVC lámpák sugárzása segítségével.
Ha sok akadály van a helyiségben, amelyek árnyékot tartanak, aktiválható egy további ózonfertőtlenítési mód, és ezáltal az egész helyiség teljes fertőtlenítése megy végbe.
Emberek jelenléte alatt a készülék zárt UVC sugárzó üzemmódba kapcsolható és így a környezetben tartózkodó személyek számára biztonságos környezetet biztosít.
A készülék biztonsági érzékelőkkel van felszerelve, amelyek mozgásérzékelés esetén a kívánt időre deaktiválják a külső UVC-csöveket.
Ha a rendszer ezen idő után nem érzékeli a mozgást, akkor újra aktiválódik.
A készülék vezérlését a mellékelt tablet biztosítja amely segítségével bármilyen mód vagy mód kombinációja aktiválható.
Az alkalmazásnak köszönhetően bármilyen be/kikapcsolási időt is beállíthat.
Több készülék is vezérelhető központilag egy helyről.
Az egész készülék kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült AISI 304.
A mobil kerekeknek köszönhetően a készülék könnyen kezelhető.

PARAMÉTEREK :

Nyitott UVC rendszer:
Kültéri UVC csíraölő ereje: 1760W
Felhasznált UVC lámpák típusa : Philips PL-L 55 2G11 vagy OSRAM HNS 55 2G11
UVC lámpák száma : 32 db
A felhasznált kiváló minőségű alkatrészek a fénycsövek hosszú élettartamát biztosítják 20.000h-ig

Zárt UVC rendszer:
Beltéri UVC csíraölő ereje: 440W
UVC lámpák típusa : Philips PL-L 55 2G11 vagy OSRAM HNS 55 2G11
UVC lámpák száma : 8 db
A felhasznált kiváló minőségű alkatrészek a fénycsövek hosszú élettartamát biztosítják 20.000h-ig
Ventilátor: SPAL 1.320 m3 / h teljesítménnyel

ÓZON fertőtlenítő rendszer:
(az UVC-hez képest az ózon az árnyékban lévő baktériumok 99,9% -os eltávolítását biztosítjak)
Ózongenerátor teljesítmény: 80.000mg / h (80g / h)
Kerámia ózonlemezek száma: 16
Élettartam: kb. 8.000 óra
Ventilátor: SPAL 1.320 m3 / h teljesítménnyel (58dB)

Hálózati feszültség : 230V /50Hz – max. 11,2A
IP : 20
Vezérlés típusa: A mellékelt tablet segítségével
Biztonság: 4x biztonsági érzékelő a 360 °-os mozgásérzékeléshez
(mozgásérzékelés esetén az ügyfél kívánságának megfelelően deaktiválja az UVC csöveket legalább 2 percig)
A UVC sugárzás együttes maximális teljesítménye: 2200W
Sugárzási hullámhossz: 253,7 nM
Sugárzási szög: 360 °
Súly: 76 kg
Készülék magassága 182 cm, alvázátmérő 50cm
Eszköz típus : Fékezett kerekekkel ellátott mobil készülék
Akusztikus és optikai jelzés a folyamatban lévő fertőtlenítésről
Az aktív fertőtlenítési mód színes jelzése
Biztonsági sziréna zaj: 98dB / sziréna deaktiválási lehetőség.
Beépített digitális üzemóra számláló az UVC csövek élettartama mérésére
Alkalmas 200 m2 terekig
Kivitelezés : rozsdamentes acél AISI 304

 

Deutsch

Das modernste Desinfektionssystem auf dem Markt für Krankenhäuser, das Militär und andere professionelle Anwendungen. Die Einzigartigkeit des Gerätes liegt in den 3 effektivsten Möglichkeiten der chemiefreien Desinfektion von Oberflächen, ganzen Räumen und Luft.

Dank des leistungsstarken Kerns ist es möglich, den Desinfektionsprozess mit Ozon zu aktivieren.
Der leistungsstarke Kern kann bis zu 80.000 mg Ozon pro Stunde erzeugen und sorgt mit Hilfe des eingebauten Ventilators mit einer Leistung von 1.320 m³/h für das Eindringen von Ozon in alle Bereiche des Raumes, auch dort, wo der Wirkungsbereich der keimtötenden Strahlung endet. Diese Kombination aus keimtötender Strahlung und Ozon ist die einzige wirkliche Desinfektionsmethode, die als schattenlose Desinfektion bezeichnet werden kann.

UVC-Leuchtstofflampen mit einer hohen Leistung von 1.760 W sorgen für eine sehr schnelle und effiziente Desinfektion des gesamten Raumes.

Diese UVC-Lampen sind um den gesamten Umfang des Geräts herum platziert, was eine Desinfektion in alle Richtungen im 360°-Winkel gewährleistet.

SPECTRA Infinity ist mit Sicherheitssensoren ausgestattet, die bei Bewegungserkennung die externen UVC-Röhren für die erforderliche/gewünschte Zeit deaktivieren.

Bei Anwesenheit von Personen kann das Gerät in den geschlossenen keimtötenden Modus geschaltet werden.

SPECTRA Infinity bietet auch bei Anwesenheit von Personen Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, wodurch das Gerät während des gesamten Arbeitseinsatzes genutzt werden kann.

Der leistungsstarke Kern verfügt über eine UVC-Leistung von 440W und einen Lüfter mit einer Leistung von 1.320 m³/h.

Dank des mobilen Fahrgestells mit feststellbaren Rädern und einer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl AISI 304, ist die Transportierbarkeit des Gerätes sehr einfach und sicher.

SPECTRA Infinity wird über das mitgelieferte Tablet gesteuert. Damit ist es möglich, mit einfachen Schritten jeden Desinfektionsmodus für die gewünschte Zeit zu starten.

Die Anwendung ermöglicht eine vollständige Überwachung des Geräts, der Benutzerhistorie und der Desinfektionsprozesse und warnt Sie bei verschiedenen erforderlichen Serviceaufgaben.

 

Gerätebeschreibung:
Leistungsstarkes mobiles Desinfektionssystem für den professionellen Einsatz.

SPECTRA Infinity ist ein professionelles Gerät, welches 3 Technologien vereint.

1. Technologie – offener keimtötender Strahler mit einer Leistung von 1.760 W (360° Strahlungen)
2. Technologie – geschlossener keimtötender Strahler mit einer Leistung von 440 W inklusive Ventilator mit 1.320m³/h Luftumwälzung
3. Ozongenerator mit einer Leistung von 80.000mg pro Stunde inklusive Ventilator mit einer Leistung von 1.320m³/h

Das Gerät kann in kürzester Zeit den gesamten Bereich mit keimtötender Strahlung desinfizieren. In Bereichen mit vielen Hindernissen, die Schatten erzeugen würden, ist es möglich, einen zusätzlichen Modus der Ozondesinfektion und damit eine vollständige Desinfektion des gesamten Bereichs zu aktivieren. Bei Anwesenheit von Personen kann das Gerät in den geschlossenen keimtötenden Strahlmodus geschaltet werden, um so eine sichere Umgebung für alle Personen im Raum zu gewährleisten. Das Gerät ist mit Sicherheitssensoren ausgestattet, die bei Bewegungserkennung die äußeren UVC-Röhren für eine vordefinierbare Zeit deaktivieren. Wenn das System nach dieser Zeit keine Bewegung erkennt, schaltet es sich automatisch wieder ein.
Die Steuerung des Gerätes erfolgt über das mitgelieferte Tablet.
Es ist möglich, jeden Modus oder eine Kombination davon für die gewünschte Zeit einzuschalten. Die Anwendung bietet volle Kontrolle über den Status des Geräts sowie einen Überblick über die Nutzungshistorie. Mehrere Geräte können auch zentral von einem Ort aus gesteuert werden. Das gesamte Gerät ist aus hochwertigem Edelstahl AISI 304 gefertigt. Das Gerät lässt sich dank der beweglichen Räder, die arretierbar sind, um die Bewegung zu blockieren, leicht bewegen.

Parameter:

Offenes UVC-System:
Keimtötende Kraft des geöffneten UVC-Strahlers: 1760W
Type der Leuchtstofflampen: Philips PL-L 55 2G11 oder OSRAM HNS 55 2G11
Stückzahl der UVC-Strahler: 32
Hochwertige Vorschaltgeräte für eine Lampenlebensdauer von bis zu 20.000 Stunden

Geschlossenes UVC-System:
Keimtötende Kraft des geöffneten UVC-Strahlers: 440W
Type der Leuchtstofflampen: Philips PL-L 55 2G11 oder OSRAM HNS 55 2G11
Stückzahl der UVC-Strahler: 8
Hochwertige Vorschaltgeräte für eine Lampenlebensdauer von bis zu 20.000 Stunden
Ventilator: SPAL mit Leistung 1.320m³/h

OZONE-Desinfektionssystem (99,9% Schatteneliminierung versus UVC)
Leistung des OZONE Generators: 80.000mg/h (80g/h)
Stückzahl der keramischen OZONE Platten: 16
Lebensdauer: ca. 8.000h
Ventilator: SPAL mit Leistung 1.320m³/h

Versorgungsspannung: 230V / 50Hz
IP: 20
Steuerungstyp: Mit Hilfe des mitgelieferten Tablets
Sicherheit: 4x PIR Sensoren für 360° Bewegungserkennung
(bei Bewegungserkennung werden die UVC-Röhren für 2 Minuten oder länger deaktiviert; je nach Wunsch des Kunden)
Maximale kombinierte Leistung der keimtötenden Strahlung: 2200W
Strahlungswellenlänge: 253,7nM
Abstrahlwinkel: 360°
Gewicht: 76kg
Höhe: 182cm ; Durchmesser 50cm
Gerätetyp: Mobil mit Bremsrädern
Akustische und optische Signalisierung der laufenden Desinfektion
Farbige Signalisierung des aktiven Desinfektionsmodus
Lautstärke der Sicherheitssirene: 98dB / kann deaktiviert werden
Eingebauter digitaler Betriebsstundenzähler für UVC-Röhren
Vhodné pre priestory do 200m2
Materiál: Nerezová oceľ AISI 304

Technical parameters

PARAMETERS:

Open UVC system:
Germicidal power of an open UVC emitter: 1760W
Type of fluorescent lamps used: Philips PL-L 55 2G11 or OSRAM HNS 55 2G11
Number of lamps for open UVC emitter: 32
High quality ballasts for lamp life up to 20,000 hours

Air flow UVC system:
Germicidal power of internal UVC emitter: 440W
Type of fluorescent lamps used: Philips PL-L 55 2G11 or OSRAM HNS 55 2G11
Number of pieces for open UVC emitter: 8
High quality ballasts for lamp life up to 20,000 hours
Fan: SPAL with a capacity of 1,320 m3 / h (58dB)

OZONE disinfection system (99.9% elimination of shadows compared to UVC)
Ozone generator power: 80.000mg / h (80g / h)
Number of ceramic ozone plates: 16
Lifespan: approx. 8,000 hours
Fan: SPAL with a capacity of 1,320 m3 / h (58dB)

Supply voltage: 230V / 50Hz
IP: 20
Type of control: Using the supplied tablet
Security: 4x PIR sensor for 360 ° motion sensing
(in case of motion detection, deactivates UVC tubes for 2 minutes or more according to the client’s wishes)
Maximum combined power of germicidal radiation: 2200W
Radiation wavelength: 253.7 nM
Beam angle: 360 °
Weight: 76 kg
Device height 185cm, base diameter 50cm
Device type: Mobile with braked wheels
Acoustic and optical signaling of ongoing disinfection
Color signaling of active disinfection mode
Safety siren noise: 98dB / siren deactivation option.
Built-in digital meter for operating hours of UVC tubes
Suitable for spaces up to 200 square meters
Material: Stainless steel AISI 304